Sách giáo trình, Sách Ảnh nghệ thuật

Sách là một trong những ấn phẩm lưu lại những giá trị tinh thần, nét văn hóa của một đất nước, tổ chức, tập thể.
Hãy đến với chúng tôi để sử dụng dịch vụ chuyên nghiệp.

Khổ 19 x 23. Bìa in 4/0 giấy Couche 300gsm, cán mờ một mặt. Ruột 204 trang in 4 màu giấy Couche 150gsm.
Khổ 19 x 23. Bìa in 4/0 giấy Couche 300gsm, cán mờ một mặt. Ruột 232 trang in 4 màu giấy Couche 150gsm.
Khổ 17 x 24. Bìa in 4/0 giấy Couche 300gsm, cán mờ một mặt. Ruột 328 trang in 1 màu giấy BB 58/60.
Khổ 23 x 23. Bìa in 4/0 giấy Couche 300gsm, cán mờ một mặt. Ruột 104 trang in 4 màu giấy Couche 150gsm.
Khổ 19 x 27. Bìa in 4/0 giấy Couche 300gsm, cán mờ một mặt. Ruột 108 trang in 4 màu giấy Couche 150gsm.
Khổ 19 x 23. Bìa in 4/0 giấy Couche 300gsm, cán mờ một mặt. Ruột 460 trang in 4 màu giấy Couche 80gsm.
Khổ 17 x 24. Bìa in 4/0 giấy Couche 300gsm, cán mờ một mặt. Ruột 244 trang in 1 màu giấy BB 58/60.
Khổ 17 x 24. Bìa in 4/0 giấy Couche 300gsm, cán mờ một mặt. Ruột 420 trang in 1 màu giấy BB 58/60.
Khổ 25 x 25. Bìa in 4/0 giấy Couche 300gsm, cán mờ một mặt. Ruột 204 trang in 4 màu giấy Couche 150gsm.
Khổ 19 x 23. Bìa in 4/0 giấy Couche 300gsm, cán mờ một mặt. Ruột 328 trang in 4 màu giấy Couche 150gsm.
Khổ 17 x 24. Bìa cứng in 4/0 giấy Couche 150gsm, cán mờ một mặt. Ruột 544 trang in 1 màu giấy BB 58/60.
Khổ 19 x 23. Bìa in 4/0 giấy Couche 300gsm, cán mờ một mặt. Ruột 260 trang in 4 màu giấy Couche 150gsm.
Khổ 19 x 23. Bìa in 4/0 giấy Couche 300gsm, cán mờ một mặt. Ruột 132 trang in 4 màu giấy Couche 150gsm.
Khổ 19 x 23. Bìa in 4/0 giấy Couche 300gsm, cán mờ một mặt. Ruột 460 trang in 1 màu giấy BB 58/60.
Khổ 17 x 24. Bìa in 4/0 giấy Couche 300gsm, cán mờ một mặt. Ruột 360 trang in 1 màu giấy BB 58/60.
Khổ 17 x 24. Bìa in 4/0 giấy Couche 300gsm, cán mờ một mặt. Ruột 344 trang in 1 màu giấy BB 58/60.
Khổ 19 x 23. Bìa in 4/0 giấy Couche 300gsm, cán mờ một mặt. Ruột 328 trang in 4 màu giấy Couche 150gsm.
Khổ 19 x 23. Bìa in 4/0 giấy Couche 300gsm, cán mờ một mặt. Ruột 340 trang in 4 màu giấy Couche 150gsm.
Khổ 19 x 23. Bìa in 4/0 giấy Couche 300gsm, cán mờ một mặt. Ruột 336 trang in 4 màu giấy Couche 150gsm.
Khổ 17 x 24. Bìa in 4/0 giấy Couche 300gsm, cán mờ một mặt. Ruột 544 trang in 1 màu giấy BB 58/60.
Khổ 19 x 23. Bìa in 4/0 giấy Couche 300gsm, cán mờ một mặt. Ruột 428 trang in 4 màu giấy Couche 150gsm.
Khổ 17 x 24. Bìa in 4/0 giấy Couche 300gsm, cán mờ một mặt. Ruột 544 trang in 1 màu giấy BB 58/60.
Khổ 17 x 24. Bìa in 4/0 giấy Couche 300gsm, cán mờ một mặt. Ruột 460 trang in 1 màu giấy BB 58/60.
Khổ 19 x 23. Bìa in 4/0 giấy Couche 300gsm cán mờ một mặt. Ruột 340 trang in 1 màu giấy BB 58/60.
Khổ 16 x 24. Bìa in 4/0 giấy Couche 300gsm, cán mờ một mặt. Ruột 564 trang in 1 màu giấy BB 58/60.
Khổ 17 x 24. Bìa in 4/0 giấy Couche 300gsm, cán mờ một mặt. Ruột 244 trang in 1 màu giấy BB 58/60.
Khổ 17 x 24. Bìa in 4/0 giấy Couche 300gsm, cán mờ một mặt. Ruột 316 trang in 1 màu giấy BB 58/60.
Khổ 19 x 23. Bìa in 4/0 giấy Couche 300gsm, cán mờ một mặt. Ruột 132 trang in 4 màu giấy Couche 150gsm.
Khổ 17 x 24. Bìa in 4/0 giấy Couche 300gsm, cán mờ một mặt. Ruột 304 trang in 1 màu giấy BB 58/60.
Khổ 17 x 24. Bìa in 4/0 giấy Couche 300gsm, cán mờ một mặt. Ruột 332 trang in 1 màu giấy BB 58/60.
Khổ 17 x 24. Bìa in 4/0 giấy Couche 300gsm, cán mờ một mặt. Ruột 544 trang in 1 màu giấy BB 58/60.
Khổ 19 x 23. Bìa in 4/0 giấy Couche 300gsm, cán mờ một mặt. Ruột 336 trang in 4 màu giấy Couche 150gsm.
Khổ 19 x 23. Bìa in 4/0 giấy Couche 300gsm, cán mờ một mặt. Ruột 300 trang in 4 màu giấy Couche 150gsm.
Khổ 19 x 23. Bìa in 4/0 giấy Couche 300gsm, cán mờ một mặt. Ruột 736 trang in 4 màu giấy Couche 150gsm.
Khổ 17 x 24. Bìa in 4/0 giấy Couche 300gsm, cán mờ một mặt. Ruột 328 trang in 1 màu giấy BB 58/60.
Khổ 16 x 24. Bìa in 4/0 giấy Couche 300gsm, cán mờ một mặt. Ruột 460 trang in 1 màu giấy BB 58/60.
Khổ 23 x 23. Bìa in 4/0 giấy Couche 300gsm, cán mờ một mặt. Ruột 112 trang in 4 màu giấy Couche 150gsm.
Khổ 17 x 24. Bìa in 4/0 giấy Couche 300gsm, cán mờ một mặt. Ruột 176 trang in 1 màu giấy BB 58/60.
Khổ 17 x 24. Bìa in 4/0 giấy Couche 300gsm, cán mờ một mặt. Ruột 208 trang in 1 màu giấy BB 58/60.
Khổ 23 x 23. Bìa in 4/0 giấy Couche 300gsm, cán mờ một mặt. Ruột 124 trang in 4 màu giấy Couche 150gsm.
Khổ 21 x 21. Bìa in 4/0 giấy Couche 300gsm, cán mờ một mặt. Ruột 116 trang in 4 màu giấy Couche 150gsm.
Khổ 21 x 21. Bìa in 4/0 giấy Couche 300gsm, cán mờ một mặt. Ruột 144 trang in 4 màu giấy Couche 150gsm.
Khổ 23 x 23. Bìa in 4/0 giấy Couche 300gsm, cán mờ một mặt. Ruột 208 trang in 4 màu giấy Couche 150gsm.
Khổ 19 x 23. Bìa in 4/0 giấy Couche 300gsm, cán mờ một mặt. Ruột 264 trang in 4 màu giấy Couche 150gsm.