Catalogue - Brochure - Profile

Profile công ty là một ấn phẩm marketing không thể thiếu đối với một doanh nghiệp muốn xây dựng và phát triển thương hiệu lớn mạnh, giúp doanh nghiệp giới thiệu năng lực và thế mạnh của mình với khách hàng và đối tác

Catalogue Ito Wagyu. Bìa in 4/0 giấy Couche 300 gsm, cán mờ một mặt. Ruột 16 trang in giấy Couche 150 gsm. Gia công đóng gim
Catalogue TopMed. Bìa in 4/0 giấy Couche 300 gsm, cán mờ một mặt. Ruột 28 trang in giấy Couche 150 gsm. Gia công đóng gim
Catalogue Ito Wagyu. Bìa in 4/0 giấy Couche 300 gsm, cán mờ một mặt. Ruột 8 trang in giấy Couche 150 gsm. Gia công đóng gim
Catalogue LatexGroup. Bìa in 4/0 giấy Couche 300 gsm, cán mờ một mặt. Ruột 8 trang in giấy Couche 150 gsm. Gia công đóng gim
Catalogue Gạo Ngọc Linh. Bìa in 4/0 giấy Couche 300 gsm, cán mờ một mặt. Ruột 8 trang in giấy Couche 150 gsm. Gia công đóng gim
Catalogue LatexGroup. Bìa in 4/0 giấy Couche 300 gsm, cán mờ một mặt. Ruột 8 trang in giấy Couche 150 gsm. Gia công đóng gim
Catalogue Đại An. Bìa in 4/0 giấy Couche 300 gsm, cán mờ một mặt. Ruột 8 trang in giấy Couche 150 gsm. Gia công đóng gim
Catalogue Hải Phòng. Bìa in 4/0 giấy Couche 300 gsm, cán mờ một mặt. Ruột 32 trang in giấy Couche 150 gsm. Gia công đóng gim
Catalogue VIAGS. Bìa in 4/0 giấy Couche 300 gsm, cán mờ một mặt. Ruột 24 trang in giấy Couche 150 gsm. Gia công đóng gim
Kẹp file Lômônôxốp. Bìa in 4/0 giấy Couche 300 gsm, cán mờ một mặt.
Kẹp file Gạo Ngọc Linh. Bìa in 4/0 giấy Couche 300 gsm, cán mờ một mặt.
Kẹp file VVFC. Bìa in 4/0 giấy Couche 300 gsm, cán mờ một mặt.